KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Działając na art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ (dalej Rozporządzenie lub RODO) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mazurski Browar Sp. z o.o., z siedzibą w Ełku (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
–  listownie na adres: ul. Okrężna 4A, 19-300 Ełk
–  przez e-mail:
biuro@mazurskibrowar.pl

–  telefonicznie: +48 887 886 878;

Inspektor ochrony danych osobowych

Nie wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych. Natomiast wyznaczyliśmy osobę, z którą możesz się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych. Możesz się z nami kontaktować w następujący sposób:
–  listownie na adres: ul. Okrężna 4A, 19-300 Ełk
–  przez e-mail:
biuro@mazurskibrowar.pl

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy t.j.:

- przygotowania oferty dotyczącej towarów/usług, które mogą Cię zainteresować – na Twoje żądanie;

- sprzedaży towarów lub usług;

-rozpatrzenia wszelkich innych wniosków, jakie do nas prześlesz, odnośnie naszych produktów czy usług;

- zarządzania relacją umowną z klientem

wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, aby zapewnić ciągłość naszej działalności i zagwarantować zadowolenie naszych klientów, t.j.;

-wysyłania odpowiednich informacji do klientów o towarach i usługach (t.j. informacji dotyczących produktów, przypomnień o terminach płatności oraz zaległości itd.);

- przedstawiania naszych produktów i oferowania naszych usługi (marketing).

- analizy poziomu sprzedaży, wydajności usług posprzedażowych i skuteczności kampanii reklamowych a także analiz rynku;

-zarządzania wnioskami reklamacyjnymi;

-przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta.

wynikających z przepisów prawa tj. :

- wypełnienia przez nas obowiązków prawnych
- ustalenia i dochodzenia roszczeń
Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres trwania umowy. Po tym czasie przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń. W zakresie jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, będziemy przechowywać dane do chwili wycofania przez Ciebie tej zgody.

Odbiorcy danych osobowych

W celu udoskonalania naszych produktów i usług, możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym partnerom wskazanym poniżej. Możesz mieć pewność, że podejmujemy wszelkie uzasadnione środki w celu uzyskania zobowiązań od naszych partnerów, aby zapewniali oni taki sam poziom ochrony Twoich danych osobowych, jaki zapewniamy my.

Usługodawcy :

Udostępniamy informacje firmom, które świadczą usługi w naszym imieniu. Przykładowo mogą to być usługi w zakresie hostingu stron internetowych, obsługi poczty elektronicznej, dostawcom usług i systemów IT, marketingu, sponsorowania loterii, konkursów i innych promocji, audytu, realizacji zamówień klienta, analizy danych, obsługi klienta, przeprowadzania badań klienta i ankiet satysfakcji, firmom kurierskim. Firmy świadczące te usługi mają obowiązek ochrony Twoich danych i mogą znajdować się w każdym miejscu, w którym działamy.

Inni odbiorcy :

Możemy udostępnić Twoje dane dla banków, instytucji kredytowych, ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów upoważnionych do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podpisanych umów

W związku z prawem i bezpieczeństewm :

Może być konieczne - na mocy prawa, postępowań prawnych, sporów sądowych i / lub wniosków władz publicznych i rządowych abyśmy ujawnili Twoje dane osobowe. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jesteśmy do tego zmuszeni, gdyż ujawnienie jest konieczne lub właściwe do celów bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania prawa lub innych kwestii o znaczeniu publicznym. Jeśli jest to prawnie dozwolone.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Twoje dane osobowe domyślnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), przy czym w szczególnych przypadkach dane mogą być przesyłane do krajów trzecich (poza EOG), gdy jest to konieczne do wykonania stosunku zobowiązaniowego, jest wymagane przez prawo lub jeśli wyraziłeś na to zgodę. Zapewniamy w takim przypadku zgodność z określonym przepisami (m.in. RODO).

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:
–  dostępu do Twoich danych osobowych i ich sprostowania
–  żądania ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia
–  sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację, gdy przetwarzamy je na podstawie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa
–  uzyskania z naszej strony interwencji ludzkiej w sprawie decyzji podejmowanej w sposób w pełni zautomatyzowany
–  przenoszenia Twoich danych, o ile będzie to technicznie możliwe, przy czym uprawnienie nie dotyczy danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub prawnie chronionych
–  wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami – dane kontaktowe znajdują się w pkt 1 i 2 powyżej.

Prawo wycofania zgody

W zakresie jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody w każdym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Taką zgodę możesz wycofać poprzez przekazanie oświadczenia w następujący sposób:
–  listownie na adres: ul. Okrężna 4A, 19-300 Ełk
–  telefonicznie pod numerem: +48 887 886 878
–  na adres e-mail:
biuro@mazurskibrowar.pl

Obowiązek podania danych osobowych

Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu przedstawienia oferty, promocyjnym i marketingowym lub dokonania odwiedzi na zapytanie. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przedstawienia oferty, promocji i informacji marketingowej oraz odpowiedzi na zapytanie, które kierujesz do Administratora.